logo mobilne logo mobilne

 

 

OGŁOSZENIE

NA SPRZEDAŻ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NEW HOLLAND LM 1445

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Aleja 1000-lecia 2  62-650 Kłodawa

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Ładowarkę teleskopową będącą  przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, Dział Przeróbki Mechanicznej w dniach 15-25.06.2020r w godz. 07.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 0632733315; 0632733354, 0632733254.

 

 1. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem:

Ładowarka teleskopowa NEW HOLLAND LM1445 Turbo;

Rok produkcji 2007;

Nr fabryczny: FNHNH14MN7HK35002;

Silnik: 82 kW Turbo;

Wskazania licznika (mtg): – 11.200;

Masa eksploatacyjna : 10,78T;

Wysokość podnoszenia : max 13,55m;

Udźwig: max 4,5T;

Udźwig przy max wysokości 3,6T;

Wysięg wzdłużny max 9,33 m;

Udźwig przy max wysięgu 1,50T;

Przyrządy wymiary: pomost roboczy stały 2100x245x300 + sterownie radiowe; łyżka do załadunku o poj. 1,2m3 bez zębów 2500x570;

Aktualne badanie UDT: do 07.2020r.

 

 

 1. Cena wywoławcza:

72.000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące  zł) netto.

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać złożona oferta :

 Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę netto ;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży. 

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Aleja 1000-lecia 2

62-650 Kłodawa

„Oferta na zakup ładowarki teleskopowej NEW HOLLAND " 

         - nie otwierać.

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00 nie później jednak niż do dnia 25.06.2020r. do godz. 12.00 w Kancelarii Spółki lub drogą pocztową  na adres siedziby  Spółki .

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 1. Inne informacje:
 2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem sprzedaży.

2.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia procedury bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

4.Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę w terminie wyznaczonym przez sprzedającego , nie dłuższym niż 14 dni.

 1. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.