logo mobilne logo mobilne

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu w dniu 7 października 2020 roku, o godzinie 1000, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z nw. porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej - służebności dojazdu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Kopalnia Soli "Kłodawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodawie.
  8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, i dołączone do księgi protokołów.

Indeks numerów → Rocznik 2020 → Numer 169/2020 (6059) z 31 sierpnia 2020 r. → Pozycja 43584

  1. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
  2. Spółki akcyjne

Pozycja 43584.

KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA w Kłodawie

KRS 0000219532, REGON 000041714, NIP 6660003338

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-10-14 r.