logo mobilne logo mobilne

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku, o godzinie 9.00, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy program zgromadzenia w poniższym 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie dokonania zmiany treści Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 17.04.2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
11. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2018 r.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. do Walnego Zgromadzenia Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. o wyrażenie zgody na nabycie aktywa trwałego-frezarki do spągów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 17.04.2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania  obowiązków w roku 2018.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywa trwałego-frezarki do spągów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.