logo mobilne logo mobilne

 

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. działając na podstawie par. 44 ust. 1 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu w dniu  25 lipca  2018 roku o godzinie 900 w Kłodawie przy Alei T. Kościuszki 5  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z n/w porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie przez Spółkę weksla.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wykonanie ,,Opracowania (zaawansowanego projektu gotowego do realizacji) dotyczącego instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli ,,Kłodawa” S. A. wraz z kompleksowymi badaniami mieszaniny odpadów”.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.